Novel Methods in Computational Engineering and Sciences Members

Elisa Budyn
Jiun-Shyan (J.S.) Chen
Zhen Chen
Suvranu De
Armando Duarte
Jacob Koester
Wing Kam Liu
Pania Newell
Deborah Sulsky
Yuri Bazilevs